Izdelava predloga načrta razvoja prostorske podatkovne infrastrukture Mestne občine Maribor

Namen načrta razvoja prostorske podatkovne infrastrukture MOM so:

- Usmeritve za posamezne projekte in investicije v prostorsko podatkovno infrastrukturo za potrebe organov mestne občine, skladov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter gospodarskih javnih služb in javnih zavodov.
- Koordinirano izvajanje projektov vzpostavitve prostorskih podatkov in razvoja informacijske opreme.
- Organizacijska shema v kateri bodo identificirani akterji, njihove vloge in dolžnosti kar bo osnova za organizacijo področja.

Izvedle se bodo naslednje aktivnosti:

- Priprava gradiv in izvedba intervjujev oziroma razgovorov,

- Analiza stanja, potreb in razvojnih načrtov po oddelkih mestne uprave in izvajalcih javnih služb ter drugih uporabnikov prostorskih podatkov in storitev,

- Analiza trendov in potreb, ki izhajajo iz TUS, iniciative Pametno mesto Maribor, državnega projekta e-prostor in zakonodaje (poudarek na ZUREP 2, GZ, Zakon o varstvu okolja) ter vsaj enega primera iz tujine,

- Predlog načrta razvoja prostorske podatkovne infrastrukture Mestne občine Maribor,

- Priprava gradiv in izvedba delavnic s predstavniki Mestne občine Maribor.