GURS - Arhitektura in načrt upravljanja medopravilne infrastrukture za prostorske informacije

Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru državne infrastrukture nosilec množice prostorskih podatkov saj upravlja preko sto podatkovnih zbirk iz področja prostora, okolja, narave, voda ter nepremičnin, ki služijo kot izvorni referenčni vir za druge uporabnike, ni pa edini upravljalec in ponudnik prostorskih podatkov. V okviru ministrstva obstajajo različna področja dela znotraj direktoratov, uradov, agencij in organov v sestavi. Posledično nastajajo različni interni in eksterni podatkovni tokovi, tako na internem in nacionalnem nivoju, kot tudi v interakciji z EU (npr. okoljsko poročanje, prenos INSPIRE2).

Z vidika informacijske arhitekture, organizacije informatike in prostorske podatkovne infrastrukture ne obstaja enotni, potrjeni model, ki bi v okviru ministrstva zagotavljal učinkovito podporo bodočim zahtevam informacijske družbe in prihajajočim projektom v okviru ministrstva ter širše na državnem nivoju.

V okviru naloge se bodo pridobile smernice in načrt za vzpostavitev interne infrastrukture za upravljanje prostorskih podatkov ministrstva kot tudi usmeritve in načrt za vzpostavitev skupne nacionalne prostorske infrastrukture.

Tehnične smernice in načrt vzpostavitve bodo temeljile na obstoječih strateških in izvedbenih dokumentih, ki so nastali na področju upravljanja s prostorskimi informacijami, ki si prizadevajo prepoznati vrzeli, ki se bodo pojavile pri izvajanju povezovanja v prihodnosti. Namen dokumenta bo tudi seznanitev z nekaterimi trendi in variantami rešitev in konceptov, ki bodo zagotavljali stabilno delovanje infrastrukture v bodoče v skladu s področji uporabe.

Rezultat naloge bo tudi analiza variant zagotavljanja informacijske infrastrukture in izdelava načrta vzpostavitve skupne prostorske informacijske infrastrukture MOP na področju prostora, okolja, narave, voda in nepremičnin.

Podan bo predlog organizacijsko - informacijske arhitekture, ki bi jo Republika Slovenija lahko uporabila pri razvijanju in krepitvi svojih pristopov k nacionalnemu upravljanju prostorskih informacij. Izdelan bo načrt vzpostavitve skupne prostorske informacijske infrastrukture v Sloveniji s posebnim poudarkom na procesih in aktivnostih, ki so v pristojnosti MOP.

Projektno delo bo rezultiralo v vsebinskih, organizacijskih in tehničnih smernicah za razvoj in vzpostavitev infrastrukture za prostorske informacije (IPI) MOP in skupni nacionalni infrastrukturi za prostorskepodatke na državni ravni (NIPI).

 

Faze projekta:

Faza 1: Analiza

  1. Analiza stanja IPI MOP na področju prostora, okolja, narave, voda in nepremičnin ter posnetek potreb posameznih deležnikov iz vidika informatike, informacijske infrastrukture ter geomatike,
  2. Analiza stanja NIPI na državnem nivoju,
  3. Analiza trendov na področju prostorske podatkovne infrastrukture v Sloveniji, Evropi in v Svetu.

Faza 2: Arhitektura medopravilne IPI

  1. Predlog možnih variant zagotavljanja IPI za potrebe digitalizacije in informatizacije MOP na področju prostora, okolja, narave, voda in nepremičnin
  2. Nadgradnja in uskladitev vseh variant v koncept NIPI nacionalne infrastrukture za prostorske informacije (NIPI),
  3. Izbira najustreznejše variante.

Faza 3: Načrt vzpostavitve medopravilne IPI

  1. Izdelava načrta vzpostavitve medopravilne IPI za MOP,
  2. Izdelava predloga načrta vzpostavitve medopravilne NIPI na državnem nivoju.