ELES - Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje vegetacije

Cilji izdelave informacijskega sistema za upravljanje vegetacije je optimizacija obstoječega načina upravljanja z vegetacijo v daljnovodnih trasah. Izboljšati moramo načrtovanje čiščenja tras tako, da bodo posegi opravljeni v času in obsegu, katerega posledice bodo nižji stroški ob večji zanesljivosti obratovanja. Z uvedbo tega sistema moramo na najmanjšo možno mero zmanjšati tveganje za izpade omrežja, ki bi bili posledica previsoke vegetacije v trasah. Z učinkovitim načrtovanjem kraja in časa posegov želimo zmanjšati stroške lastnih in zunanjih storitev. Cilj uvedbe sistema je povečati učinkovitost dolgoročnega načrtovanja pri čiščenju tras, povečati preglednost izvajanja teh storitev in povečati preglednost dejanskega stanja tras daljnovodov.

Glavni funkcionalnosti načrtovanega sistema sta izračun rasti vegetacije na podlagi napovednih modelov rasti in algoritmi za optimizacijo posegov na podlagi izračunov predvidenih stroškov za izvajanje posegov. Sistem bo za izdelavo napovednih modelov uporabil podatke iz različnih virov. Pri tem bo vključenih več različnih področij, ki vplivajo na rast vegetacije. Predvidena je določitev drevesnih vrst na posameznih področjih, ter na podlagi LiDAR podatkov iz različnih virov določanje debel in višine dreves. Upoštevani bodo različni klimatski pogoji in različnost zemljišč.


Sistem bo omogočal prilaganje parametrov za izračune glede na spremembe zunanjih pogojev in glede na podatke, ki se bodo zbirali v sistemu. Končni cilj sistema je sprotna izdelava kart ogroženosti daljnovodnih tras s strani vegetacije in priprava plana za izvajanje del pri urejanju daljnovodnih tras.
Sistem bo povezan z obstoječim sistemom za upravljanje s sredstvi IBM Maximo in prostorskim informacijskim sistemom ESRI GIS.